Oferta

Geodezja to dziedzina, która wymaga niezwykłej staranności i dbałości o każdy szczegół,
dlatego każde zagadnienie traktujemy indywidualnie i wykonujemy z należytą starannością.

Całościowa obsługa geodezyjna budowy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych

 • wydzielenia działek budowlanych
 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenia budynków, przyłączy, sieci (prąd, woda, kanalizacja, gaz)
 • mapy do odbioru (budynku, przyłączy, sieci)
 • dokumentacje do ujawnienia budynku w księdze wieczystej
 • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • mapy z projektem podziału nieruchomości
 • mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych (AutoCAD)
 • inwentaryzacja zieleni
 • geodezyjne opracowanie projektów budowlanych
 • tyczenie obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej
 • tyczenie obiektów liniowych, powierzchniowych i kubaturowych
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • pomiary metodą przekrojów w procesie projektowania dróg
 • sporządzanie profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary uzupełniające
 • doradztwo techniczne z zakresu geodezji i kartografii na każdym etapie inwestycji

Pomiary i opracowania inżynierskie

 • inwentaryzacja obiektów architektonicznych
 • opracowanie map tematycznych
 • pomiary osiadania i przemieszczeń
 • kontrola pionowości i osiowości obiektów
 • badania kontrolne geometrii i odkształceń obiektów budowlanych
 • kalibracje i wektoryzacje rastrów (przetwarzanie map i projektów do postaci numerycznej - AutoCAD)
 • pomiary powierzchni użytkowej lokali
 • pomiary GPS
 • inne nietypowe prace geodezyjne

Obsługa nieruchomości

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienie i stabilizacja granic nieruchomości
 • okazanie znaków granicznych
 • badanie ksiąg wieczystych
 • badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • przygotowanie dokumentów dla potrzeb czynności cywilno-prawnych
 • opracowanie dokumentacji dla służebności gruntowych i przesyłu
 • sporządzenie wykazów synchronizacyjnych
 • aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Prace geodezyjne wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych i wysokiej klasy sprzętu pomiarowego firmy Topcon. Do opracowań wykorzystywane są m.in. programy AutoCAD, Geodeska, Kalibra i Geonet.